Politique de confidentialité

Aplicacions Integrals de Pintura està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal de us Usuaris dels serveis de la pàgina web.

Mitjançant la present Política de Privacitat Aplicacions Integrals de Pintura informa als Usuaris de la pàgina web https://aplicacionsintegrals.com dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al lloc web per tal que decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

És important que llegeixin aquesta Política de Privacitat perquè sàpiguen en tot moment com i per què utilitzem les seves dades.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa fa les següents normes:

 • REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades)
 • Correcció d’errors del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades)
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les dades personals recollides a través de la pàgina web quan l’usuari sol·licita informació o contacta amb nosaltres directament a través dels nostres formularis en format paper, per email o telefònicament, és Aplicacions Integrals de Pintura SL proveït de CIF 17386426 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona a el tom 622 foli 153 Gi12043

Les nostres dades de contacte:
Domicili social: Placeta d’en Coll, camí de la Font Freda, 17 Nau 3 – Pol. Ind, 08110 Barcelona
Telèfon de contacte: (+34) 934.643.368
E-mail de contacte:

Per tal de millorar la confiança dels nostres clients i usuaris li informem que hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides.

Quines dades tractem?

Quan parlem de «dades personals», o «informació personal», ens referim a tota la informació referent a una persona que permet procedir a la seva identificació.

Tractem les dades identificatives que els nostres usuaris ens faciliten com són el nom, cognom, adreça de facturació, adreça d’enviament, adreça de correu electrònic, números de telèfon, i número de compte bancari.

En cap cas recollim dades personals de categories especials, com les dades relacionades amb la raça o ètnia, creences religioses o filosòfiques.

Quina és la finalitat del tractament de les dades?

Les dades personals facilitades pels interessats són tractats

 • Per tal de complir amb el contracte que ens disposem a tancar o que hem tancat amb l’interessat. La compra d’un dels nostres productes constitueix un contracte.
 • Per facilitar i gestionar la informació comercial dels productes d’aquesta pàgina web
 • Per mantenir informats els usuaris de les novetats comercials, productes i serveis relacionats amb Aplicacions Integrals de Pintura d’acord amb els seus interessos
 • Per al compliment de les tasques bàsiques d’administració i les obligacions legalment imposades

Quines són les bases legals per al tractament de les dades personals?

Pel que fa a les dades facilitades, la fi és establir una relació comercial, la base legal és el contracte establert, el nostre interès legítim de mantenir els nostres registres actualitzats, complir amb les tasques administratives i fidelitzar els nostres clients, així com el compliment de les obligacions legalment imposades.

Pel que fa a la tramesa informació comercial la base legal serà el consentiment prestat i / o la relació contractual o precontractual existent.

Aplicacions Integrals de Pintura SL, es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada de l’consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 de l’RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Durant quant de temps es conservaran les dades personals registrades?

Les dades personals quedaran registrades durant el temps necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, durant el temps de durada de la relació comercial, mercantil i el temps de compliment de les obligacions legals, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

Secret i seguretat de les dades personals

Aplicacions Integrals de Pintura SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, qui es compromet a informar ia garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació .

Destinataris de les dades personals

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que té d’acord amb el Reglamenti de Protecció de dades que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Dret a oposar-se a el tractament
 • Dret a la portabilitat de les dades

L’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI i en la qual s’especificarà quin d’aquests sigui satisfet, remesa a la direcció Aplicacions Integrals de Pintura Sl Placeta d’en Coll, camí de la Font Freda, 17 Nau 3 – Pol. Ind, 08110 Barcelona.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents d’Aplicacions Integrals de Pintura SL. Els titulars d’aquests llocs web de disposar de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Comment pouvons-nous
vous aider?

Notre équipe de professionnels est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions sans aucun engagement.